Бидний хийсэн хууль эрх зүйн судалгаа шинжилгээний ажлууд, хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүд


                                                                                               СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТУРШЛАГА

 • Гэр бүлийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг ард иргэдэд сурталчлан таниулах
 • Газрын харилцааг зохицуулах бүх хууль, тогтоомж эрх зүйн актуудыг иргэдэд таниулан сурталчлах үйл ажиллагаа
 • Монгол Улс дахь хүүхэд үрчлэлтийн эрх зүйн орчин, төрөөс баримталж буй бодлогод тандалт судалгаа
 • Гэмт хэрэгт холбогдож буй ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын тоо, шалтгаан, бодит нөхцөл байдлыг судлан дүгнэлт боловсруулсан
 • Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн бүх шатны шүүхүүдэд урьдчилан шийдвэрлэгдсэн хэргийн талаарх түүвэр судалгаа
 • Монгол Улсад мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг эрх зүйн орчны судалгаа хийх, санал зөвлөмж боловсруулсан
 • Монгол Улсад тэнсэн харгалзах ялын талаар практик судалгаа
 • 2013 онд МУ-ын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн рейтинг тодорхойлох судалгааг
 • АНУ-ын   Вашингтон   хотын    Dow    Lohnes    PLLC,    Солонгос    улсын   Кимсон хуулийн фирмтэй хамтран Харилцан туслалцаа үзүүлэгч улсуудын суурь судлагаа
 • “Иргэний гүүр” мэдээлэл судалгааны төвтэй хамтран “ХЗХ, САПУ- худалдааны төвийн хохирогчдын судалгаа"
 • ШУА-ийн Философи, социологи, эрх зүйн хүрээлэнтэй хамтран “Бичил уурхайн хүүхдүүдэд үзүүлж буй нөлөө” практик судалгаа

                                                                              ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН АЖИЛД ОРОЛЦСОН ТУРШЛАГА  

 • Монгол улсын Иргэний хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл
 • Монгол улсын Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
 • Монгол    улсын    Шүүхийн    шийдвэр    гүйцэтгэх    тухай    хуулийн    шинэчилсэн найруулгын төсөл
 • Монгол улсын Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хууль
 • Монгол улсын Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль
 • Монгол улсын Татварын багц хууль болон Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль
 • Монгол улсын Банк бус санхүүгийн байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
 • Монгол улсын Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль
 • Монгол улсын Газрын тухай хууль
 • Монгол улсын Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
 • Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хууль
 • Ойн тухай хууль
 • Амьтны тухай хууль
 • Монгол улсын Кластерын тухай хуулийн төсөл
 • Монгол улсын Цагдаагийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга дагалдах эрх зүйн зохицуулалтын журмын хөтөлбөр боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт бичих ажилд оролцож, үндэсний болон орон нутгийн бодлого  боловсруулах ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэж ирсэн

                                      ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР

 • Хууль зүйн яамтай хамтран “Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулах, хууль тогтоомжийг сурталчлах” төсөл
 • Хууль зүйн яамтай хамтран "Хар тамхи, мансууруулах бодисын хор уршгийг иргэдэд таниулан сурталчлах" төсөл
 • Хууль зүйн яамтай хамтран "Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хор уршгийг нийтэд таниулах" төсөл
 • Байгаль орчин, аялал жуучлалын яамны захиалгаар “Мод хулгайгаар бэлтгэх үйл ажиллагаанд хариуцлага оногдуулах эрх зүйн зохицуулалт” хөтөлбөр
 • Хөдөлмөрийн яамны захиалгаар “E-khudulmur” төсөл хөтөлбөр
 • Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран “Гэр бүлийн хүчирхийлэл ба хүүхдийн эрх” төсөл
 • Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай хамтран “Гэр бүлийн хүчирхийлэл, насанд хүрээгүйчүүдийн гэмт хэрэг дэх оролцоо, нөлөөлөл, цаашдын чиг хандлага” төсөл
 • Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран "Эрх зүйн шинэтгэлийн одоо ба ирээдүйн төлөв" төсөл
 • УИХ-ын Тамгын газартай хамтран "Талст тор" хөтөлбөр.
 • Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай “School police” төсөл
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тогтоол биелүүлэх газартай хамтран хорих ял эдэлж буй иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх “Хууль зүйн хөтөч” төсөл

 

УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Бага тойруу, Чингисийн талбай+976 7000-0809+976 19002233 zuvulguuu@gmail.comwww.zuvulguu.com